İlgili Olanlar
AUGMENTIN BID 1000 mg 10 film tablet
Puan: 4 Oy:1
AUGMENTIN BID 1000 mg 10 film tablet

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
İLAÇ BİLGİLERİ
Formülü
Her bir film tablet, 875 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat (ko-amoksiklav 875/125), boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.


Farmakodinamik Özellikleri: Mikrobiyolojisi: Amoksisilin, geniş spektrumlu yarısentetik, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları içermez. Klavulanik asid, penisilinlere yapısal olarak benzer bir beta-laktam olup, penisilin ve sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili olan plazmid aracılı beta-laktamazlara karşı iyi bir aktiviteye sahiptir. Genel olarak kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkinliği daha düşüktür. Klavulanik asidin Augmentin formülasyonlarındaki varlığı, amoksisilini beta-laktamaz enzimlerince parçalanmaktan korur ve amoksisilinin etki spekturumunu amoksisilin, penisilin ve sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyide içine alacak şekilde genişletir. Böylece Augmentin geniş spekturumlu bir antibiyotik ve beta-laktamaz inhibitörünün özelliklerine sahip olur.
Augmentin geniş bir yelpazedeki organizmalara karşı bakterisid etkilidir: Gram-pozitif aeroblar: Bacillus anthracis∗, Corynebacterium türleri, Enterococcus faecalis∗, Enterococcus faecium∗, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus∗, koagülaz negatif stafilokoklar∗ (Staphylococcus epidermidis dahil), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans ve Streptococcus türleri. Gram-pozitif anaeroblar: Clostridium türleri, Peptococcus türleri, Peptostreptococcus türleri. Gram-negatif aeroblar: Bordetella pertusis, Brucella türleri, Escherichia coli∗, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae∗, Helicobacter pylori, Klebsiella türleri∗, Legionella species, Moraxella catarhalis∗ (Branhamella catarhalis, Neisseria gonorrhoeae∗, Neisseria meningitidis∗, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis∗, Proteus vulgaris∗, Salmonella türleri∗, Shigella türleri∗, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica∗. Gram-negatif anaeroblar: Bacteroides türleri∗ (Bacteroides fragilis dahil), Fusobacterium türleri. Diğerleri: Borrelia burgdorferi, Chlamydiae, Leptospira icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum.

∗ : Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri kendilerini amoksisiline duyarsızlaştıran beta-laktamaz üretirler. TM: Augmentin GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. 

Farmakokinetik Özellikleri: Absorbsiyon: Augmentin’in her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asid fizyolojik pH’da sulu çözeltilerde tamamen ayrılır. İki bileşikte oral uygulama sonrası hızla ve iyi absorbe olur. Augmentin’in absorbsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Gönüllülere açlık durumunda uygulanan Augmentin 500/125 mg tabletlerin farmakokinetikleri karşılaştırılmış (bileşenlerin ayrı ayrı verilmesi ile) ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Farmakolojik özellikleri
Farmakoterapötik grup: Antibakteriyel; J01CR02 beta-laktamaz inhibitörlerini de içeren penisilin kombinasyonları

Amoksisilin. geniş spektrumlu yarıscntctik, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki spcktrumu beta-laktamaz üreten organizmaları içermez.

Klavulanik asit, penisilinlere yapısal olarak benzer bir beta-laktam olup, penisilin ve sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-laktamaz enzimlerini inaktivc etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili olan plazmid aracılı beta-laktamazlara karşı iyi bir aktiviteye sahiptir. Genel olarak kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkinliği daha düşüktür. Klavulanik asitin AUGMENTIN formülasyonlarındaki varlığı, amoksisilini bcta-laklamaz cnzimlcrince parçalanmaktan korur ve amoksisilinin etki spektrumunu amoksisilin, penisilin vc sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyi de içine alacak şekilde genişletir. Böylece AUGMENTIN geniş spektrumlu bir antibiyotik vc beta-laktamaz inhibilörünün özelliklerine sahip olur. AUGMENTIN geniş bir yelpazedeki organizmalara karşı bakterisid etkilidir:.

Bir çok antibiyotiğe direncin nedeni olan bakteriyel enzimler, antibiyotiği, patojen üzerinde herhangi bir etki gösteremeden harap ederler. AUGMENTIN’in içindeki klavulanat, beta-laktam enzimlerini bloke ederek savunma mekanizması oluşturur; bu da vücutla hali hazırda elde edilmiş olan konsantrasyonlarda, organizmaların, amoksisilinin hızlı bakterisid etkisine duyarlı olmasını mümkün kılar.
Endikasyonları
Augmentin (beta-laktam antibiyotik penisilin ve beta-laktamaz inhibitörü), genel pratikte ve hastanede sıklıkla görülen bakteriyal patojenlere karşı belirgin   derecede geniş aktivite spekturumuna sahip bir antibakteriyal ajandır. Klavulanatın beta-laktamazı inhibe edici etkisi amoksisilinin etki spekturumunu diğer beta-laktam antibiyotiklere dirençli organizmaları da içine alacak şekilde genişletir. Augmentin, aşağıdaki bölgelerde Augmentine duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyal enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB dahil): Tipik olarak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae∗, Moraxella catarhalis∗ ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu rekürren tonsillit, sinüzit, otitis media.

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Tipik olarak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae∗ ve Moraxella catarhalis∗’in neden olduğu kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar ve bronkopnömoni.

Genito-Üriner Sistem Enfeksiyonları: Tipik olarak Enterobacteriaceae∗ (genel olarak Escherichia coli), Stapylococcus saprophyticus ve Enterococcus türlerinin neden olduğu sistit, üretrit, piyelonefrit ve kadın genital enfeksiyonları, Neisseria gonorrhoeae∗’nin neden olduğu gonore.

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Tipik olarak Staphylococcus aureus∗, Streptococcus pyogenes ve Bacteroides∗ türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar. Amoksisiline duyarlı organizmalar, içindeki amoksisilin nedeni ile Augmentin tedavisine uygundur. Augmentin’e duyarlı beta-laktamaz üreten organizmalar ile birlikte, amoksisiline duyarsız organizmaların neden olduğu karma enfeksiyonlar da Augmentin ile tedavi edilebilir.
Kontrendikasyonları
Penisilin ve sefalosporinler gibi beta-laktam antibiyotiklerine aşırı duyararlılık hikayesi olanlarda kontrendikedir.

Geçmişinde Augmentin’e bağlı sarılık/hepatik yetmezlik hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler
Augmentin ile tedavi başlanılmadan önce geçmişde penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayesi varlığı dikkatlice sorgulanmalıdır. Penisilin tedavisindeki hastalarda ciddi ve bazen öldürücü aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline aşırı duyarlılık hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır. Allerjik reaksiyon gelişir ise, Augmentin tedavisi kesilmeli ve uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar hemen adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Ayrıca oksijen, intravenöz steroid ve tüp takmayı içeren hava yolu müdahalesi de gerekebilir. ∗Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri kendilerini amoksisiline duyarsızlaştıran beta-laktamaz üretirler.

Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili bulunduğundan, eğer buna ilişkin bir şüphe var ise Augmentin tedavisinden kaçınılmalıdır. Uzun süreli kullanım zamanla duyarsız organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Augmentin genel olarak iyi tolere edilir ve penisilin türevi antibiyotiklerin karakteristik düşük toksisite özelliğine sahiptir. Uzun süreli tedavi sırasında periyodik olarak renal, hepatik ve kan fonksiyonlarını içeren organ sistemlerinin işlevlerinin değerlendirilmesi mantıklıdır. Augmentin uygulanan hastalarda nadir olarak protrombin zamanında uzama rapor edilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete edildiğinde uygun şekilde izlenmesi gerekir. Augmentin hepatik yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Renal yetmezliği olanlarda dozaj, renal yetmezliğin derecesine göre ayarlanmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). İdrarı azalmış hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok nadir olarak kristalüri görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalüri olasılığını azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilir. Augmentin süspansiyon ve tabletler fenilalanin kaynağı olan aspartam içerir ve bu nedenle fenilketonürili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik kategorisi B’ dir. Fetal membran yırtılması olmuş, preterm kadınlarda yapılmış bir çalışmada, Augmentin’in profilaktik kullanımının neonatlarda nekroze enterokolit riskinin artması ile ilişkili olabileceği rapor edilmiştir. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi, doktor tarafından gerekli görülmedikçe gebelik esnasında kullanılmamalıdır. Augmentin emzirme döneminde, anne sütü ile atılan eser miktarlara karşı gelişebilecek duyarlılık riski dışında, uygulanabilir. Emzirilen infantlar için bilinen bir zararlı etkisi yoktur.

Makine veTaşıt Kullanımı Üzerine Etkileri: Taşıt veya makine kullanım yeteneği üzerinde bir yan etkisi gözlenmemiştir.
Yan etkiler
Nadir ve yaygın olarak görülen istenmeyen etkilerin sıklığı geniş çaplı klinik çalışmalar ile tespit edilmiştir. Diğer istenmeyen etkilerin (< 1/10.000 görülen) sıklığına ilişkin tespitlere gerçek sayılar değil, pazarlama sonrası elde edilen bilgiler ve raporlar referans teşkil etmiştir. Sıklık sınıflandırması şu oranlara göre yapılmıştır; ≥ 1/10: çok yaygın, ≥ 1/100 ve < 1/10: yaygın, ≥1000 ve < 1/100: yaygın olmayan, ≥ 1/10.000 ve < 1/1000: nadir, < 10.000: çok nadir.

Enfeksiyon ve enfestasyonlar: Yaygın olarak: mukokutanöz kandidiyazis.

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları: Nadiren: geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni. Çok nadiren: geri dönüşümlü agranülositoz ve hemolitik anemi. Kanama ve protrombin zamanında uzama (Bkz. Uyarılar/Önlemler)

İmmmün sistem bozuklukları: Çok nadiren: anjionörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, hipersensitivite vasküliti.  

Sinir sistemi bozukluklukları: Yaygın olmayan: baş dönmesi, başağrısı. Çok nadiren: geri dönüşmlü hiperaktivite ve konvülsiyonlar. Konvülsiyonlar renal fonksiyon bozukluğu olanlar veya yüksek doz uygulananlar da görülebilir.

Gastrointestinal sistem bozuklukları: Yaygın olarak: diyare, bulantı, kusma. Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Gastrointestinal reaksiyonlar görülür ise Augmentin yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir. Yaygın olmayan: sindirim güçlüğü. Çok nadiren: antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil). Çocuklarda çok nadir olarak yüzeyel diş rengi değişikliği rapor edilmiştir. Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız hijyeni ile diş rengi değimini engellenebilirω (ω: süspansiyon formları içim temel güvenik bilgisidir).

Hepatobiliyer bozuklukluklar: Yaygın olmayan: beta-laktam antibiyotikler ile tedavi edilen hastalarda AST ve/veya ALT değerlerinde orta derecede artış görülür fakat bunun önemi bilinmemektedir. Çok nadiren: hepatit ve kolestatik sarılık rapor edilmiştir, bunlar diğer penisilin ve sefalosporinler ile de bildirilmiştir. Hepatik olaylar çogunlukla erkeklerde ve yaşlılarda rapor edilmiştir ve uzun süreli kullanım ile ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda çok nadir olarak rapor edilmiştir. Belirti ve semptomlar genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikden kısa bir süre sonra görülür, ancak bazı durumlarda tedavi kesildikten birkaç hafta sonrasına kadar farkedilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son derece nadir olarak ölüm rapor edilmiştir. Bunlar hemen hemen her zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da aynı anda hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları alan hastalarda görülmüştür.

Cilt ve ciltaltı dokusu bozuklukları: Yaygın olmayan: ciltte döküntü, pruritus, ürtiker. Nadiren: eritem multiforme. Çon nadiren: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bülloz döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP). Eğer herhengi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülür ise tedavi kesilmelidir.

Renal ve üriner bozukluklar: Çok nadiren: intersitisyel nefrit, kristalüri.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri
Probenesid ile birlikte kullanım önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır. Probenesidin birlikte kullanım amoksisilinin kan seviyelerinde artmaya ve uzamaya neden olabilir, klavulanik asidi ise etkilemez.

Amoksisilin tedavisi esnasında allopurinol kullanımı allerjik cilt reaksiyonları olasılığını artırabilir. Allopurinol ve Augmentin’in birlikte kullanımına ait veri yoktur. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi, Augmentin oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu hususda uyarılmalıdır.
Kullanım şekli ve dozu
Gastrointestinal rahatsızlık potansiyelini en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. Augmentin’in absorbsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır. Tedaviye parenteral olarak başlanıp oral olarak devam edilebilir.

Doz hastanın yaşı, vücut ağırlığı ve renal fonksiyonuna ve enfeksiyonun şiddetine bağlıdır.

Yetişkinler: Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar: Günde iki ya da üç kez 500/125 mg (625 mg) tablet veya günde iki kez 875/125 mg (1 g) tablet.

Şiddetli Enfeksiyonlar (Kronik ve rekürren alt solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonları dahil): Günde üç kez 500/125 mg (625 mg) tablet veya günde günde üç kez 875/125 mg (1 g) tablet.

Renal Yetmezlik: Doz ayarlaması önerilen en yüksek amoksisilin düzeyine göre yapılmıştır. Kreatinin klerensi > 30 ml/dak: Doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi 10 - 30 ml/dak: Günde iki kez 625 mg tablet. Kreatinin klerensi <10 ml/dak: Günde bir kez 625 mg tablet.

Hemodiyaliz: Doz ayarlaması önerilen en yüksek amoksisilin düzeyine göre yapılmıştır. 24 saat ara ile, bir 625 mg tablet ve ayrıca diyaliz esnasında bir doz ve diyaliz sonunda diğer bir doz (amoksisilin ve klavulanik asidin serum konsantrasyonları düştüğü için) uygulanır. Augmentin 875/125 mg (1g) tabletler sadece kreatinin klerensi >30 ml/dak olan hastalara uygulanmalıdır.

Hepatik yetmezlik: Doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve hepatik fonksiyonlar belirli aralıklar ile izlenmelidir. Henüz doz ayarlamasına temel teşkil edecek yeterli veri bulunmamaktadır.

Yaşlılar: Doz ayarlamasına gerek yoktur, yetişkin dozu uygulanır. Böbrek yetmezliği olanlarda doz belirtilen şekilde ayarlanmalıdır.

Aşırı Dozaj

Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ve elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Bunlar, semptomatik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Amoksisilin kristalüri görüşmüştür ( Bkz. Uyarılar/Önlemler). Augmentin sirkülasyondan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. Augmentin sirkülasyondan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. Bu bileşik ile ilgili olarak bağımlılık, alışkanlık ve keyif verici olarak kullanım rapor edilmemiştir.
Doz Aşımı ve Tedavisi
İçeriği
Satış Durumu Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkod Numarası 8699522095711

Yorumlar


.