İlgili Olanlar
ADALAT CRONO 30 mg 20 kontrollü salım tablet

Adet

Bilgiler Hatalımı ?
İLAÇ BİLGİLERİ
Formülü Her film kaplı tablet 30-60 mg nifedipin içerir. Ayrıca, boyar madde olarak, kırmızı demir oksit (E172/C.I. 77491) ve titanyum dioksit (E171 /C.I.77891) içermektedir.
Farmakolojik özellikleri

Endikasyonları
1. Hipertansiyon
2. Koroner kalp hastalığı
Kronik stabil anjina pektoris (efor anjinası)
Kontrendikasyonları Adalat CRONO 30, nifedipine aşırı duyarlılığı olanlarda ve kardiyovasküler şokta kullanılmamalıdır. Enzim indüksiyonu nedeniyle, nifedipin etkin plazma konsantrasyonuna erişemediği için, nifedipin rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler
Nifedipin gebelikte kontrendikedir. Gebelerde yeterli çalışmalar yapılmamıştır, ancak hayvanlarda yapılan çalışmalarda embriyotoksik, fetotoksik ve teratojenik etkiler görüldüğünden, nifedipin gebelik süresince kullanılmamalıdır. Hayvanlarda bu etkilerin görülmesine yol açan dozlar, toksik olmakla birlikte, insanlar için tavsiye edilen maksimum dozdan defalarca daha yüksektir. Nifedipin anne sütüne geçmektedir. Bu konuda bir deneyim olmadığından, olası etkiler göz önüne alınarak, emzirme döneminde nifedipinin kullanılması elzem olduğu takdirde, öncelikle emzirmeye son verilmelidir.

Fertilite: Nadir in vitro fertilizasyon vakalarında, nifedipin benzeri kalsiyum antagonistleri ile spermatozoalardaki reversibl biyokimyasal değişiklikler arasında ilişki görülmüştür. Tekrarlanan in vitro fertilizasyon girişimlerinin başarısız olduğu erkeklerde, sonuç başka bir nedene bağlanamıyorsa, nifedipin benzeri kalsiyum antagonistleri muhtemel bir neden olarak göz önüne alınmalıdır.
Uyarılar/Önlemler:
Kan basıncı çok düşük olan (ciddi hipotansiyon, sistolik basınç < 90 mm Hg), kalp yetmezliği bulunan ve ciddi aort stenozu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar dikkatle izlenmelidir, ciddi vakalarda doz azaltımı gerekebilir.Biyolojik olarak inert komponentler,deforme olmadan feçesle atıldığı için, gastrointestinal kanalda ciddi darlık olan hastalarda obstrüktif belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, dikkatle uygulanmalıdır. Bilinen gastrointestinal hastalık hikayesi olmaksızın, bazı vakalarda obstrüktif semptomlar görülmüştür. Adalat Crono, Kock kesesi (proktokolektomiden sonra yapılan ileostomi) olan hastalarda kullanılmamalıdır.Baryum kontrastlı grafi uygulaması sırasında, Adalat CRONO 30 kullanan hastalarda yalancı pozitif etkiler görülebilir (örneğin ; dolum hataları polip olarak yorumlanabilir). Nifedipin, gebelerde, i.v. magnezyum sülfat ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Nifedipin, özellikle tedavinin başlangıcında ve alkolle birlikte alındığında, araç ve makine kullanma kabiliyetini etkileyebileceğinden dikkatli olunmalıdır.


Yan etkiler
Adalat CRONO ile yapılan klinik çalışmalarda en sık görülen yan etkilerin sıklık ve vücut sistemlerinde oluşumuna göre dağılımı (hasta sayısı n = 9566 tarih : 13.10.1998).

Sıklık insidansı: %1 ve < %10 ( Çok sık )
Tüm vücutta: asteni (yorgunluk), ödem, başağrısı
Kardiyovasküler sistem: periferik ödem, vazodilatasyon, palpitasyon
Sindirim sistemi: konstipasyon
Sinir sistemi: baş dönmesi

Sıklık insidansı: %0.1 ve < %1 ( Sık )
Tüm vücutta: karın ağrısı, göğüs ağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk, ağrı
Kardiyovasküler sistem: hipotansiyon, postural hipotansiyon, taşikardi, senkop.
Sindirim sistemi: diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik , bulantı
Kas - İskelet sistemi: bacak krampları
Sinir sistemi: uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, uyku hali, vertigo
Solunum sistemi: dispne
Deri ve ekleri: kaşıntı, kızarıklık
Ürogenital sistem: noktüri, poliüri

Sıklık insidansı: %0.01 ve < %0.1 (Ara sıra)
Tüm vücutta: alerjik reaksiyon, substernal göğüs ağrısı, titreme, yüz ödemi, ateş
Kardiyovasküler sistem: anjina pektoris (unstabil hariç), kardiyovasküler hastalık
Sindirim sistemi: anoreksi, geğirme, gastrointestinal bozukluk, dişeti hiperplazisi, jinjivit, artmış GGT, anormal karaciğer fonksiyon testi, kusma
Kas istelet sistemi: artralji, kemik hastalığı, miyalji
Sinir sistemi: hipestezi, uyku bozukluğu, tremor
Solunum sistemi: burun kanaması
Deri ve ekleri: anjiyoödem, makulopapüler kızarıklık, pustüler kızarıklık,terleme, ürtiker, vezikülobullöz kızarıklık
Özel duyular: anormal görme, göz bozukluğu, göz ağrısı
Ürogenital sistem: dizüri, sık idrara çıkma
Adalat CRONO ile ilgili spontan raporlarda en sık görülen yan etkilerin sıklık ve vücut sistemlerinde oluşumuna göre dağılımı (hasta sayısı n = 2886 tarih : 15.09.1998)

Sıklık insidansı: %0.01 (Ender)
Tüm vücutta: anafilaktik reaksiyon
Sindirim sistemi: bezoar, disfaji, özofajit, dişeti hastalığı, intestinal tıkanıklık, barsak ülseri,sarılık, artmış SGPT
Hematolojik ve lemfatik sistem: lökopeni, purpura
Metabolik ve beslenme bozukluğu: hiperglisemi, kilo kaybı
Kas-iskelet sistemi: kas krampları
Deri ve ekleri: eksfoliyatif dermatit, jinekomasti, fotosensitif dermatit.
Özel duyular: bulanık görme

Malign hipertansiyon ve hipovolemik diyaliz hastalarında vazodilatasyon sonucu kan basıncında aşırı düşüş gelişebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri
Nifedipinin kan basıncını düşürücü etkisi diğer antihipertansiflerle artabilir. ß-blokerlerle birlikte verildiğinde, hasta şiddetli hipotansiyon açısından dikkatle izlenmelidir. İzole vakalarda kalp yetmezliği gelişebilir. Nifedipin, hem incebarsakta hem de karaciğerde lokalize sitokrom P450 3A4 enzim sistemi yoluyla metabolize olur. Dolayısıyla, bu enzim sistemini indüklediği veya inhibe ettiği bilinen ilaçlar, nifedipinin ilk geçişini (oral uygulama sonrası) veya klirensini değiştirebilirler. Nifedipin ve digoksinin birlikte verilmesi, digoksin klirensinde azalmaya, dolayısıyla digoksinin plazma düzeyinin yükselmesine yol açabilir. Fenitoin, Sitokrom P450 3A4 enzim sistemini indükler. Fenitoin ile nifedipinin birlikte kullanımında , nifedipinin biyoyararlanımı azalır ve etkinliği zayıflar. Birlikte kullanım sırasında nifedipine klinik yanıt monitörize edilmeli ve gerekirse nifedipin dozunun arttırılması değerlendirilmelidir. İki ilacın birlikte kullanımı sırasında, nifedipin dozu arttırılırsa, fenitoin ile tedavi kesildiğinde, nifedipin dozunun azaltılması değerlendirilmelidir. Kinidinle birlikte nifedipin uygulandığında, bazı vakalarda plazma kinidin düzeyinde azalma veya nifedipinin kesilmesiyle kinidin seviyesinde bir artış gözlenmiştir.

Quinupristin/Dalfopristin ile nifedipinin birlikte kullanımı, nifedipinin plazma konsantrasyonunda artışa yol açabileceğinden; bu iki ilaç birlikte kullanılacağı zaman, kan basıncı monitorize edilmeli ve gerekirse nifedipin dozunun azaltılması değerlendirilmelidir. Simetidin plazma nifedipin düzeyini yükseltir ve antihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisin enzim indüksiyonu ile nifedipinin metabolizasyonunu hızlandırarak etkinliğini ve biyoyararlanımını azaltabilir. Bu yüzden, rifampisin ve nifedipin birlikte kullanılmamalıdır. Diltiazem, nifedipin klirensini azaltır. Bu iki ilacın kombinasyonunda dikkatli olunmalı ve gerektiğinde nifedipin dozu azaltılmalıdır. Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunu arttırabilir. Sisaprid ile nifedipinin birlikte kullanımı nifedipinin konsantrasyonlarını arttırabilir. Bu nedenle, birlikte kullanım sırasında kan basıncı monitörize edilmeli ve gerekirse, nifedipin dozunun düşürülmesi değerlendirilmelidir.

Teorik olarak etkileşime girebilecek diğer ilaçlar: Eritromisin, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, takrolimus, karbamazepin, fenobarbiton, valproik asit.

Etkileşime girmeyen ilaçlar: Ajmalin, benazepril, debrisoquine, doksazosin, omeprazol, orlistat, pantoprazol, ranitidin, asetilsalisilik asit ( aspirin ) 100 mg, kandesartan sileksetil, serivastatin, ibesartan, rosiglitazon, talinolol, triamteren hidroklorotiazid. Nifedipin, üriner vanilil mandelik asit değerlerini spektrofotometrik ölçümlerde yanlışlıkla yükselmiş olarak gösterebilir.

Kullanım şekli ve dozu
Tedavi mümkün olduğu kadar hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir.

Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe, yetişkinler için tavsiye edilen doz:
1. Hipertansiyonda günde 1 tablet Adalat CRONO 30 (1x30 mg / gün)
2. Koroner kalp hastalığında (Kronik stabil anjina pektoris) günde 1 tablet Adalat CRONO 30
(efor anjinası) (1x30 mg / gün)
Başlangıç dozu olarak ,günde 30 mg tek doz önerilir. Hastalığın şiddeti ve hastanın cevabına göre, doz, aşamalar halinde, günde tek seferde 120 mg'a çıkartılabilir.Kullanım süresine doktor karar vermelidir.Tabletler bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır. Tabletler bölünmemelidir ve çiğnenmemelidir.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Ciddi nifedipin entoksikasyonunda kan basıncında düşüş, komaya kadar varabilen şuur bozuklukları, taşikardi, bradikardi, hiperglisemi, metabolik asidoz, hipoksi ve pulmoner ödem ile kardiyojenik şok görülebilir.Özellikle, Adalat Crono gibi kontrollü salımlı ürünlerin entoksikasyonunda, etken maddenin sonradan oluşabilecek absorbsiyonunu önlemek için gastrik lavaj yanısıra, ince barsak yıkamasını da kapsayan tam bir eliminasyon sağlanmalıdır.
Nifedipin diyalize olmadığı için hemodiyalizin bir faydası yoktur. Plazmaferezis önerilir (plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Dağılım hacmi nispeten düşüktür). Bradikardik kalp ritm bozuklukları, -sempatomimetiklerle semptomatik olarak tedavi edilebilir.Hayatı tehdit eden bradikardik kalp ritm bozuklukları için geçici pacemaker tedavisi önerilebilir. Kardiyojenik şok ve arteryel vazodilatasyonun sonucu olan hipotansiyon, kalsiyum ile tedavi edilebilir (10-20 ml %10'luk kalsiyum glukonat solüsyonu yavaşça i.v. yolla verilir. Gerekiyorsa doz tekrar edilir). Sonuç olarak, kalsiyum serum seviyeleri, normal seviyenin en üst sınırına ya da biraz daha yükseğe ulaşabilir. Kan basıncı kalsiyum ile yeterli seviyeye yükseltilemezse, ek olarak dopamin veya noradrenalin gibi vazokonstriktör sempatomimetikler uygulanır. Bu ilaçların dozu alınan cevaba göre belirlenir. Ek sıvı verilmesi, kalbin aşırı yüklenmesi tehlikesinden dolayı dikkatle uygulanmalıdır.

İçeriği
Satış Durumu Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkod Numarası 8699546031870

Yorumlar


.